Question
26 Dec 2016

English (US) Simplified Chinese (China)
Question about English (US)

How do you say this in English (US)? 刚擒住了几个妖,又降住了几个魔,魑魅魍魉怎么它就这么多。
How do you say this in English (US)? gāng qín zhù le jǐ gè yāo yoù jiàng zhù le jǐ gè mó chī mèi wǎng liǎng zěn me tā jiù zhè me duō
Show pinyin

Answers
Read more comments

English (US) Simplified Chinese (China)

English (US) Simplified Chinese (China)
Share this question
Newest Questions
Recommended Questions
Topic Questions