Question
26 Dec 2016

Simplified Chinese (China)
Question about English (US)

How do you say this in English (US)? 请于2月2号到货,可以稍微提前,但不能迟于2月2号
How do you say this in English (US)? qǐng yú 2 yuè 2 hào dào huò kě yǐ shāo wēi tí qián dàn bù néng chí yú 2 yuè 2 hào
Show pinyin

Answers
Read more comments

English (US)

Simplified Chinese (China)
Share this question
Newest Questions
Recommended Questions
Topic Questions