Question
26 Dec 2016

Simplified Chinese (China)
Closed question
Question about Korean

How do you say this in Korean? 不管是什么时候都可以,如果你开始讨厌我的话,请不要忍耐并且请马上告诉我,请不要怕我会伤心或是失望。
How do you say this in Korean? bù guǎn shì shén me shí hòu doū kě yǐ rú guǒ nǐ kāi shǐ tǎo yàn wǒ de huà qǐng bú yào rěn nài bìng qiě qǐng mǎ shàng gào sù wǒ qǐng bú yào pà wǒ huì shāng xīn huò shì shī wàng
Show pinyin

Answers
Share this question
Newest Questions
Recommended Questions
Topic Questions