Question
15 Nov 2019

 • Thai
 • English (US)
 • Vietnamese
 • Indonesian
Question about Vietnamese

What does Một ngày là một giờ. mean?

Làm ơn giải thích bằng tiếng Anh nữa ạ.
Xin cảm ơn.
Answers
Share this question

 • Vietnamese
 • English (UK) Near fluent

 • Vietnamese
 • English (UK) Near fluent

 • Thai

 • Vietnamese
 • English (UK) Near fluent

 • Vietnamese
Read more comments

 • Vietnamese

 • Vietnamese

 • Vietnamese

 • Vietnamese

 • Thai

 • Thai
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions