Question
27 Dec 2016

  • Simplified Chinese (China)
Question about Tajik

不爱我请离开,爱我请深爱
请问这句话用塔吉克语怎么说。
bù ài wǒ qǐng lí kāi , ài wǒ qǐng shēn ài
qǐng wèn zhè jù huà yòng tǎ jí kè yǔ zěn me shuō 。
Show pinyin

Answers
Read more comments

  • Russian Near fluent
  • Tajik

  • Simplified Chinese (China)
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions