Question
15 Nov 2019

 • Thai
 • English (US)
 • Vietnamese
 • Indonesian
Closed question
Question about Vietnamese

What does Đến đó nào mean?

Có như Đến nơi nào không?
Giải thích bằng tiếng Anh hoặc tiếng Thái. Nhưng tiếng Việt cũng được mà hơi không hiểu
Answers
Share this question

 • Vietnamese

 • Thai

 • Vietnamese

 • Vietnamese

 • Thai

 • Vietnamese

 • Thai

 • Vietnamese
Read more comments

 • Vietnamese

 • Thai

 • Vietnamese

 • Thai

 • Vietnamese

 • Thai
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions