Question
18 Nov 2019

  • Japanese
  • Vietnamese
  • Simplified Chinese (China)
  • English (US)
Question about Vietnamese

Please show me example sentences with Học thầy không tày học bạn . Tell me as many daily expressions as possible.

Vui lòng giải thích cách sử dụng câu châm ngôn này trong cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn.
Answers
Read more comments

  • Vietnamese
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions