Question
19 Nov 2019

 • Japanese
 • English (UK)
 • English (US)
 • French (France)
Question about Vietnamese

What does Nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài mean?

Answers
Read more comments

 • Vietnamese
 • English (UK) Near fluent
 • Korean Near fluent

 • Vietnamese

 • Vietnamese

 • Japanese Near fluent
 • Vietnamese

 • Vietnamese
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions