Question
19 Nov 2019

  • Vietnamese
  • Korean Near fluent
  • English (US)
  • Korean
Question about Korean

How do you say this in Korean? mỗi ngày tôi đến trường bằng xe buýt cùng với bạn bè và cô giáo.

Answers
Read more comments

  • Korean
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions