Question
20 Nov 2019

  • Korean
  • Vietnamese
Question about Vietnamese

What does "Điện ảnh Hàn Quốc phát triển cho đến khi phát xít Nhật cai trị bán đảo Triều Tiên." => Thời điểm phát xít Nhật vào năm 1910-1945 mà nghĩa của "cho đến khi" là gì? Khi phát xít xong(1945) hay trước khi phát xit(1910)? mean?

Answers
Share this question
Read more comments

  • Vietnamese

  • Vietnamese

  • Vietnamese
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions