Korean

English (US) Near fluent Malay

Korean

English (US) Near fluent Malay

English (US) Near fluent Malay

Korean

English (US) Near fluent Malay