Question
28 Dec 2016

  • Simplified Chinese (China)
Question about English (UK)

How do you say this in English (UK)? 很多人希望从乔布斯的故事中学到一些有用的东西。
How do you say this in English (UK)? hěn duō rén xī wàng cóng qiáo bù sī de gù shì zhōng xué dào yī xiē yǒu yòng de dōng xī 。
Show pinyin

Answers
Read more comments

  • English (UK)
  • Simplified Chinese (China)
  • English (US)
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions