Question
12 Dec 2019

Simplified Chinese (China)
Question about Japanese

How do you say this in Japanese? 我从小就对建筑很感兴趣的,看到了水之教堂我对建筑产生了更浓厚的兴趣。
How do you say this in Japanese? wǒ cóng xiǎo jiù duì jiàn zhù hěn gǎn xìng qù de kàn dào le shuǐ zhī jiào táng wǒ duì jiàn zhù chǎn shēng le gèng nóng hòu de xìng qù
Show pinyin

Answers
Read more comments

Japanese
Share this question
Similar questions
Newest Questions
Recommended Questions
Topic Questions