Question
13 Dec 2019

Traditional Chinese (Taiwan) Simplified Chinese (China)
Question about Vietnamese

What does giá mà biết trước được ai là của riêng mình... đỡ phải y bừa... y lầm... y nhầm... Một nửa tương lai.... của ng khác mean?

Answers
Read more comments

Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese
Share this question
Newest Questions
Recommended Questions
Topic Questions