Question
13 Dec 2019

  • Traditional Chinese (Taiwan)
  • Simplified Chinese (China)
  • Vietnamese
  • English (US)
Question about Vietnamese

What does giá mà biết trước được ai là của riêng mình... đỡ phải y bừa... y lầm... y nhầm... Một nửa tương lai.... của ng khác mean?

Answers
Read more comments

  • Vietnamese

  • Vietnamese

  • Vietnamese
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions