Question
13 Dec 2019

Question about English (US)

How do you say this in English (US)? bạn nên dùng thử món này, nó khá đặc trưng trong mùa này

Answers
Read more comments

Vietnamese English (US)

Vietnamese
Share this question
Similar questions
Newest Questions
Recommended Questions
Topic Questions