Question
13 Dec 2019

  • Vietnamese
  • English (US)
  • Japanese
  • Korean
Question about English (US)

How do you say this in English (US)? bạn nên dùng thử món này, nó khá đặc trưng trong mùa này

Answers
Read more comments

  • Vietnamese
  • English (US)

  • Vietnamese
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Similar questions
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions