Question
13 Dec 2019

  • Vietnamese
  • English (US)
  • English (UK)
  • Korean
Question about Vietnamese

what is "từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, vì nhân dân phục vụ" in english

Answers
Read more comments

  • Vietnamese

  • English (US)
  • Vietnamese
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions