Question
13 Dec 2019

Closed question
Question about Vietnam

Bạn có nói tiếng Pháp ở Việt Nam không?
Có trường hợp nào bạn nói tiếng Pháp ở Việt Nam không?
Xin vui lòng cho tôi biết chi tiết🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Answers
Share this question
Read more comments

Country or region
Vietnam

Country or region
Korea, Republic Of

Country or region
Korea, Republic Of
Share this question
Recommended Questions