Question
13 Dec 2019

Simplified Chinese (China)
Question about Japanese

给一个很可爱的日本女老师写圣诞贺卡 可以怎么写?以什么称谓开头?【親愛なる先生】可以吗?
yí gè kě ài rì běn lǎo shī shèng dàn hè kǎ kě yǐ zěn me shén me chēng wèi kāi tóu xiān shēng kě yǐ wèi kāi toú qīn ài xiān shēng kě yǐ ma
Show pinyin

Answers
Read more comments

Japanese

Simplified Chinese (China)
Share this question
Similar questions
Newest Questions
Recommended Questions
Topic Questions