Question
13 Dec 2019

  • Vietnamese
  • English (US)
  • Korean
Question about English (US)

How do you say this in English (US)? "Tuy đôi chân tôi nhỏ bé nhưng muốn có thể đi đến khám phá thật nhiêu nơi"

Answers
Read more comments

  • Vietnamese
  • English (US)
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions