Question
13 Dec 2019

  • Japanese
  • English (US)
  • Vietnamese
  • French (France)
Question about Vietnamese

What does Toang thật rồi ông giáo ạ , hết ngày nghỉ. Tháng mà cứ vài ba lần thế này thì hỏi sao mà con lương thấp mean?

Answers
Read more comments

  • Vietnamese

  • Vietnamese
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions