Question
13 Dec 2019

  • Vietnamese
  • English (US)
  • Simplified Chinese (China)
  • German
Question about Simplified Chinese (China)

How do you say this in Simplified Chinese (China)? Sở thích của tôi là đọc sách, tôi thường hay đọc từ điển Hán Anh và tạp chí.

Answers
Read more comments

  • Simplified Chinese (China)
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions