Question
13 Dec 2019

  • Vietnamese
  • English (US)
  • Japanese
Question about English (US)

How do you say this in English (US)? gia đình của tôi gồm 6 thành viên gồm bố mẹ và 4 chị em gái trong đó 3 chị đã lập gia đình

Answers
Read more comments

  • Vietnamese
  • English (US)
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Similar questions
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions