Question
14 Dec 2019

  • Vietnamese
  • English (US)
Question about English (US)

How do you say this in English (US)? Bống bống bang bang lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người

Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions