Question
14 Dec 2019

  • Japanese
  • Vietnamese
  • English (US)
  • Korean
Question about Vietnamese

What does tôi không thể cố gắng thêm tôi cần bạn, cần bạn sẻ chia, cần bạn giúp đỡ tôi 1 phần nào đó cho cuộc sống tôi bợt khổ hơn thôi, thì bạn đã không thể nào giúp tôi , bạn không thể giúp cho cuộc sống tôi một phần nào cả mean?

Answers
Read more comments

  • Vietnamese

  • English (US)
  • Vietnamese

  • Vietnamese

  • Vietnamese
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions