Question
15 Dec 2019

  • Vietnamese
  • English (US)
  • Japanese
Question about Vietnamese

Mọi người cho e hỏi là khi nào thì mình dùng used to + ving và khi nào thì + v3/ed ạ?

Answers
Read more comments

  • Vietnamese

  • Vietnamese Near fluent

  • Vietnamese

  • Vietnamese
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions