Question
15 Dec 2019

  • English (US)
  • English (US)
  • Vietnamese
  • Thai
Closed question
Question about Vietnamese

What does tại sao nghỉ và nói như vậy , nghe không thích chút nào mean?

Answers
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions