Question
17 Dec 2019

  • Traditional Chinese (Taiwan)
  • Vietnamese
Question about Vietnamese

How do you say this in Vietnamese? dịch như thế có dúng không?
這句話在中文沒有相對應的詞,無法幫你翻譯
Không có từ đối ứng cho câu này trong tiếng Trung,không thể giúp bạn dịch

Answers
Share this question
Read more comments

  • Vietnamese

  • Traditional Chinese (Taiwan)

  • Vietnamese

  • Vietnamese

  • Traditional Chinese (Taiwan)

  • Vietnamese

  • Traditional Chinese (Taiwan)
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions