Question
17 Dec 2019

  • Vietnamese
  • English (US)
  • Traditional Chinese (Hong Kong)
Question about English (US)

How do you say this in English (US)? tại sao tôi học từ vừng nhớ không lâu được

Answers
Read more comments

  • Vietnamese

  • Vietnamese
  • English (US)
Share this question
Similar questions
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions