Question
26 Dec 2019

Vietnamese
Question about English (US)

How do you say this in English (US)? tôi không biết một chữ nghĩa gì về tiếng Anh, nhưng không vì thế mà tôi không cố gắng, hãy giúp đỡ tôi

Answers
Read more comments

Vietnamese English (US)
Share this question
Similar questions
Newest Questions
Recommended Questions
Topic Questions