Question
27 Dec 2019

Question about Traditional Chinese (Taiwan)

What does 外箱封膠紙為工字型。mọi người ơi cho em hỏi câu này nghĩa là gì vậy ạ? mean?

Answers
Read more comments

Traditional Chinese (Taiwan)
Share this question
Newest Questions
Recommended Questions
Topic Questions