Question
27 Dec 2019

Vietnamese
Question about English (US)

How do you say this in English (US)? Tôi không được giỏi về tiếng anh. có ai có thể kèm cho tôi không ạ ?

Answers
Read more comments

Vietnamese English (US)

Vietnamese
Share this question
Newest Questions
Recommended Questions
Topic Questions