Question
27 Dec 2019

Simplified Chinese (China)
Question about English (US)

How do you say this in English (US)? 一乡二里共三夫子不识四书五经六义竟敢教七八九子十分大胆。
How do you say this in English (US)? yī xiāng èr lǐ gòng sān fū zǐ bù shí sì shū wǔ jīng liù yì jìng gǎn jiào qī bā jiǔ zǐ shí fēn dà dǎn
Show pinyin

Answers
Read more comments

English (US)

Simplified Chinese (China)

English (US)
Share this question
Newest Questions
Recommended Questions
Topic Questions