Question
27 Dec 2019

Question about English (US)

How do you say this in English (US)? bạn sẽ mặc bao nhiêu cái áo cưới trong tiệc cưới của bạn?

Answers
Read more comments

  • Vietnamese
  • English (US) Near fluent
Share this question
Similar questions
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions