Question
28 Dec 2019

  • Simplified Chinese (China)
Question about Japanese

有没有日本朋友想要学习中文,可以留个联系方式吗?我想精进日文,可以互相帮助学习。
yoǔ méi yǒu rì běn péng yǒu xiǎng yào xué xí zhōng wén , kě yǐ liú gè lián xì fāng shì ma ? wǒ xiǎng jīng jìn rì wén , kě yǐ hù xiāng bāng zhù xué xí 。
Show pinyin

Answers
Read more comments

  • Simplified Chinese (China)
Share this question
Similar questions
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions