Question
28 Dec 2019

Question about Japanese

How do you say this in Japanese? 认识你非常的高兴。谢谢你这一年的照顾
How do you say this in Japanese? rèn shi nǐ fēi cháng de gāo xìng xiè xiè nǐ zhè yī nián de zhào gù
Show pinyin

Answers
Read more comments

Japanese
Share this question
Similar questions
Newest Questions
Recommended Questions
Topic Questions