Question
28 Dec 2019

  • Simplified Chinese (China)
Question about English (US)

How do you say this in English (US)? 在你的国家,在你成为一个老师之前你需要经历几年专业的学习
How do you say this in English (US)? zài nǐ de guó jiā , zài nǐ chéng wéi yí gè lǎo shī zhī qián nǐ xū yào jīng lì jǐ nián zhuān yè de xué xí
Show pinyin

Answers
Read more comments

  • English (US)
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions