Question
01 Jan 04:54 AM

Question about English (US)

How do you say this in English (US)? Hãy là chính mình và nói điều bạn muốn nói. Bởi những người thấy phiền lòng chẳng có ý nghĩa, và những người có ý nghĩa sẽ không thấy phiền lòng

Answers
Read more comments

  • Vietnamese
  • English (US)
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions