Question
01 Jan 06:38 AM

Question about Vietnamese

Cách bạn nói " Tôi không giỏi tiếng anh" như thế nào?

Answers
Read more comments

  • Vietnamese

  • Vietnamese Near fluent
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions