Question
01 Jan 10:58 AM

  • Vietnamese
Question about Korean

How do you say this in Korean? tôi không biết tiếng hàn hãy dạy cho tôi đi được không?

Answers
Read more comments

  • Korean
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions