Question
01 Jan 02:22 PM

  • Japanese Near fluent
  • Simplified Chinese (China)
Question about Japan

红白歌会也是和中国的春节联欢晚会一样都是老人们看吗
hóng bái gē huì yě shì hé zhōng guó de chūn jié lián huān wǎn huì yí yàng doū shì lǎo rén men kàn ma
Show pinyin

Answers
Read more comments

  • Country or region China
Share this question
Recommended Questions