Question
01 Jan 03:53 PM

  • Simplified Chinese (China)
Closed question
Question about Japanese

How do you say this in Japanese? 在现在这个瞬间中,包含了过去的记忆和未来的梦想
How do you say this in Japanese? zài xiàn zài zhè gè shùn jiān zhōng , bāo hán le guò qù de jì yì hé wèi lái de mèng xiǎng
Show pinyin

Answers
Share this question
Similar questions
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions