Question
01 Jan 05:52 PM

  • Simplified Chinese (China)
Question about English (US)

How do you say this in English (US)? 我是个有点奇怪的人,但同时享受自己的奇怪和孤单
How do you say this in English (US)? wǒ shì gè yǒu diǎn qí guài de rén , dàn tóng shí xiǎng shòu zì jǐ de qí guài hé gū dān
Show pinyin

Answers
Read more comments

  • English (US)
  • Simplified Chinese (China)
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions