Question
02 Jan 02:25 AM

Question about Simplified Chinese (China)

下面的句子里“百花”和“药材花酿”是什么意思?是一种花吗? What does 百花 and 药材花酿 means in the following sentence? Is it some sort of a flower?

这是我家嚼着吃的土蜂巢蜜,是本土中蜂采集深山野百花和药材花酿的一种成熟蜜,含有丰富的蜂蜜、蜂胶、蜂蜡、钙、铁等多种微量元素,不光包含土蜂蜜的功效,还可以清洁口腔、改善鼻炎咽炎和关节炎症、养肾护脾、帮助调理胃肠道疾病,效果都非常不错
xià miàn de jù zi lǐ “ bǎi huā ” hé “ yào cái huā niàng ” shì shén me yì sī ? shì yī zhòng huā ma ? What does bǎi huā and yào cái huā niàng means in the following sentence? Is it some sort of a flower?

zhè shì wǒ jiā jué zhe chī de tǔ fēng cháo mì , shì běn tǔ zhōng fēng cǎi jí shēn shān yě bǎi huā hé yào cái huā niàng de yī zhǒng chéng shú mì , hán yǒu fēng fù de fēng mì 、 fēng jiāo 、 fēng là 、 gài 、 tiě děng duō zhǒng wēi liàng yuán sù , bù guāng bāo hán tǔ fēng mì de gōng xiào , hái kě yǐ qīng jié kǒu qiāng 、 gǎi shàn bí yán yān yán hé guān jié yán zhèng 、 yǎng shèn hù pí 、 bāng zhù tiáo lǐ wèi cháng dào jí bìng , xiào guǒ doū fēi cháng bù cuò
Show pinyin

Answers
Read more comments

  • Simplified Chinese (China)
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions