Question
02 Jan 04:32 AM

  • Vietnamese
Question about English (US)

How do you say this in English (US)? cám ơn đã quan tâm đến tôi. tôi sẽ cố gắng làm việc thặt tốt.

Answers
Read more comments

  • Vietnamese
  • English (US)
Share this question
Similar questions
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions