Question
02 Jan 05:41 AM

  • Simplified Chinese (China)
Question about English (US)

How do you say this in English (US)? 根据地区故障情况的不同,填写OA进行申请备件,并保持该地区良好的客勤关系;
How do you say this in English (US)? gēn jù dì qū gù zhàng qíng kuàng de bù tóng , tián xiě OA jìn xíng shēn qǐng bèi jiàn , bìng bǎo chí gāi dì qū liáng hǎo de kè qín guān xì ;
Show pinyin

Answers
Read more comments

  • English (US)
Share this question
Similar questions
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions