Question
02 Jan 06:29 AM

  • Traditional Chinese (Taiwan)
Question about English (UK)

How do you say this in English (UK)? baby的小熊,小馬,小豬,小狗,小牛 怎麼說
How do you say this in English (UK)? baby de xiǎo xióng , xiǎo mǎ , xiǎo zhū , xiǎo gǒu , xiǎo niú zěn me shuō
Show pinyin

Answers
Read more comments

  • English (UK)
  • Traditional Chinese (Taiwan)
Share this question
Similar questions
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions