Question
08 Feb 05:35 AM

Question about Vietnamese

Cho mình hỏi có bao nhiêu cách để nói "tôi buồn nôn" trong tiếng anh

Answers
Read more comments

Vietnamese
Share this question
Newest Questions
Recommended Questions
Topic Questions