Question
08 Feb 07:01 AM

Simplified Chinese (China)
Question about Korean

How do you say this in Korean? ‎运动不仅能释放压力,而且能使身体更强健
How do you say this in Korean? yùn dòng bù jǐn shì fàng yā lì ér qiě shēn tǐ qiáng jiàn tǐ gèng qiáng jiàn
Show pinyin

Answers
Read more comments

Korean
Share this question
Newest Questions
Recommended Questions
Topic Questions