Question
08 Feb 09:17 AM

Vietnamese
Question about English (US)

cô muốn hỏi em một vài câu hỏi nói như thế nào

Answers
Read more comments

English (US) Vietnamese
Share this question
Similar questions
Newest Questions
Recommended Questions
Topic Questions