Question
09 Feb 02:59 AM

Simplified Chinese (China)
Question about Japanese

How do you say this in Japanese? 我会利用周末的时间教学生日语,所以在日语这方面我对自己的日语能力很有信心
How do you say this in Japanese? wǒ huì lì yòng zhōu mò de shí jiān jiào xué shēng rì yǔ suǒ yǐ zài rì yǔ zhè fāng miàn wǒ duì zì jǐ de rì yǔ néng lì hěn yoǔ xìn xīn
Show pinyin

Answers
Read more comments

Japanese
Share this question
Ähnliche Fragen
Newest Questions
Recommended Questions
Topic Questions